წევრად მიღება

ICOM, რომელიც აერთიანებს 142 ქვეყნის 50 000-მდე წევრს, წარმოადგენს მუზეუმის პროფესიონალთა და მუზეუმების/სამუზეუმო ინსტიტუციების ერთადერთ პროფესიულ საერთაშორისო ქსელს მსოფლიოში.

ICOM-ის წევრობით, თქვენ ხდებით გლობალური სამუზეუმო საზოგადოების ნაწილი, ჩაერთვებით საერთაშორისო აქტივობებში და მოიპოვებთ წვდომას ICOM-ის რესურსებზე.

რატომ უნდა გახდეთ ICOM-ის წევრი? 

ICOM -ის წევრობა მოგანიჭებთ მთელ რიგ უპირატესობებს თქვენი პროფესიული კარიერისა და საერთაშორისო სამუზეუმო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობისთვის.

წევრობის უპირატესობები: 

 • ICOM-ის კონფერენციებში მონაწილეობა და წვდომა ICOM-ის პარტნიორი ორგანიზაციების ღონისძიებებში მონაწილეობასა და დასწრებაზე
 • პუბლიკაციები, სახელმძღვანელოები და პროფესიული სტანდარტები
 • ICOM-ის კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიულ პროგრამებში მონაწილეობა
 • Საწევრო ბარათი

ICOM-ის წევრი შეიძლება გახდეს მუზეუმის ან სამუზეუმო ინსტიტუციის/სფეროს წარმომადგენელი, რომელიც იზიარებს ICOM-ის მისიას და ხედვას, აღიარებს და პატივს სცემს ICOM-ის პროფესიული სამუზეუმო ეთიკის კოდექსს.

ICOM-ის წევრობისთვის აუცილებელია: 

 • მუშაობდეთ მუზეუმში ან სამუზეუმო სფეროსთან უშუალოდ დაკავშირებულ ინსტუტუციაში (მინიმუმ 2 წლის მუშაობის სტაჟი).
 • იყოთ სამუზეუმო საქმის მოქმედი სპეციალისტი/ლექტორი, რომელიც ლექციებს კითხულობს მუზეუმმცოდნეობის და/ან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამაზე (მინიმუმ 2 წლის მუშაობის სტაჟი).
 • პატივი სცემდეთ და ხელმძღვანელობდეთ ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსით

ICOM-ის წევრი ვერ გახდება:

 • პირი ან დაწესებულება, რომლის საქმიანობა დაკავშირებულია კულტურული ფასეულობების ყიდვა-გაყიდვასთან
 • პირი ან დაწესებულება, რომლის საქმიანობა ეწინააღმდეგება ICOM-ის მისიასა და აქტივობებს.

წევრობის კატეგორიები

ინდივიდუალური წევრი:
მუზეუმის თანამშრომლები; სამუზეუმო და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს მოქმედი სპეციალისტები და ლექტორები.

სტუდენტი წევრი
მუზეუმმცოდნეობის ან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის/მართვის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტები (სტუდენტური კატეგორიის წევრებს ICOM-ში ხმის მიცემის უფლება არ აქვთ).

ინსტიტუციური წევრი

 • მუზეუმები
 • ბუნებრივი, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ძეგლები ან ნაკრძალები, ისტორიული ძეგლები და ნაკრძალები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • ბოტანიკური ან ზოოლოგიური კოლექციები და ექსპოზიციები, აქვარიუმი ან ვივარიუმი (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • სამეცნიერო ცენტრები და პლანეტარიუმები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • რესტავრაცია-კონსერვაციის ინსტიტუტები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • არაკომერციული ინსტიტუციები ან ორგანიზაციები, რომელთა კვლევითი საქმიანობა მოიცავს სამუზეუმო სფეროსთან დაკავშირებულ აქტივობებს – კონსერვაცია, განათლება, ტრეინინგი, დოკუმენტაცია და სხვ. (მუზეუმის განმარტების შესაბამისად)
 • კულტურის ცენტრები და სხვა ინსტიტუციები, რომელთა საქმიანობა ხელს უწყობს მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობის მართვასა და განვითარებას (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად).

მხარდამჭერი წევრი:
ინდივიდუალური პირები ან ინსტიტუციები, რომლებიც ICOM-ს მნიშვნელოვან ფინანსურ და სხვა სახის დახმარებას უწევენ, დაინტერესებულნი არიანი სამუზეუმო სფეროთი და მუზეუმებს შორის საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებით (მხარდამჭერი კატეგორიის წევრებს ICOM-ში ხმის მიცემის უფლება არ აქვთ). 

გაწევრიანების პერიოდი: ყოველწლიურად 15 დეკემბრიდან 28 თებერვლამდე.

წევრობის წლიური გადასახადი: 

 • ინდივიდუალური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი – 90 ლარი
 • სტუდენტური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი – 50 ლარი 
 • ინსტიტუციური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი (კატეგორია 1 / მუზეუმის წლიური ოპერაციული ბიუჯეტი: 30 000 ევრომდე) – 640 ლარი / წევრობის 3 ბარათი
 • ინსტიტუციური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი (კატეგორია 2 / მუზეუმის წლიური ოპერაციული ბიუჯეტი: 30 000-დან 100 000 ევრომდე) – 790 ლარი / წევრობის 4 ბარათი
 • ინსტიტუციური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი (კატეგორია 3 / მუზეუმის წლიური ოპერაციული ბიუჯეტი: 100,000-დან 1,000,000 ევრომდე) – 1110 ლარი / წევრობის 5 ბარათი
 • მხარდამჭერი ინდივიდუალური კატეგორიის წლიური გადასახადი – 740 ლარი
 • მხარდამჭერი ინსტიტუციური კატეგორიის წლიური გადასახადი5460 ლარი / წევრობის 8 ბარათი

ინდივიდუალური და სტუდენტური კატეგორიის წევრობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ და შეავსონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. ოფიციალური ცნობა სამუშაო ადგილიდანთანამდებობის და მუშაობის წლების (მოითხოვება მინიმუმ 2 წლის მუშაობის სტაჟი) მითითებით; (სტუდენტის შემთხვევაში, სწავლის დამადასტურებელი ოფიციალური ცნობა უნივერსიტეტიდან)
 2. პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
 3. ICOM-ის მოქმედი წევრის რეკომენდაცია (სტუდენტის შემთხვევაში – მისი ხელმძღვანელის რეკომენდაცია) – რეკომენდაციაში ნათლად და არგუმენტირებულად უნდა იყოს დასაბუთებული თქვენი წევრობის შესაბამისობა და თქვენი სამომავლო კონტრიბუცია იკომის მიზნებისა და ამოცანების შესრულებაში. გაითვალისწინეთ, რომ ერთ წევრს მხოლოდ ორი რეკომენდაციის გაცემა შეუძლია.
 4. ინგლისურ ენაზე: წევრობის სრულად შევსებული online სააპლიკაციო ფორმა (იხ. დანართი). 

ინსტიტუციური კატეგორიის წევრობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. განცხადება ააიპ იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის სახელზე
 2. მუზეუმის/სამუზეუმო ინსტიტუციის რეგისტრაციის ოფიციალური დოკუმენტი
 3. მუზეუმის/სამუზეუმო ინსტიტუციის მისიის, ამოცანების და საქმიანობის, მათ შორის მიმდინარე ღონისძიებების/პროექტების მოკლე აღწერის დოკუმენტი.
 4. ინგლისურ ენაზე: წევრობის სრულად შევსებული online სააპლიკაციო ფორმა (იხ. დანართი). 
წევრობის სააპლიკაციო სრული დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს კომიტეტის ელ-ფოსტაზე icomgeo@gmail.com 2023 წლის 28 თებერვლამდე. 
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ განაცხადის მიღება (განსახილველად) დაუდასტურდება მხოლოდ იმ აპლიკანტებს, რომელთაც გამოგზავნილი ექნებათ სრული სააპლიკაციო განაცხადი. 
კომიტეტის საბჭო სააპლიკაციო განაცხადებს განიხილავს ორ ეტაპად:
 • 6 თებერვალს განიხილება 31 იანვრის ჩათვლით შემოსული სააპლიკაციო განაცხადები
 • 6 მარტს განიხილება 28 თებერვლის ჩათვლით შემოსული სააპლიკაციო განაცხადები

აპლიკანტებს შესაბამისი პასუხი ეცნობებათ კომიტეტის განხილვის დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვწეროთ შემდეგ მისამართზე: icomgeo@gmail.com