წევრად მიღება

ICOM, რომელიც აერთიანებს 138 ქვეყნის 50 000-მდე წევრს, წარმოადგენს მუზეუმის პროფესიონალთა და მუზეუმების/სამუზეუმო ინსტიტუციების ერთადერთ პროფესიულ საერთაშორისო ქსელს მსოფლიოში. ICOM-ის შესახებ იხილეთ ბმული.

ICOM-ის წევრი შეიძლება გახდეს მუზეუმის ან სამუზეუმო ინსტიტუციის/სფეროს წარმომადგენელი, რომელიც იზიარებს ICOM-ის მისიას და ხედვას, აღიარებს და პატივს სცემს ICOM-ის სამუზეუმო პროფესიული ეთიკის კოდექსს.

რატომ უნდა გახდეთ ICOM-ის წევრი? 

ICOM -ის წევრობა მოგანიჭებთ უპირატესობებს თქვენი პროფესიული კარიერისა და საერთაშორისო სამუზეუმო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობისთვის.

წევრობის უპირატესობები: 

 • პროფესიული განვითარება
 • ICOM-ის კონფერენციებში მონაწილეობა და წვდომა ICOM-ის პარტნიორი ორგანიზაციების ღონისძიებებში მონაწილეობასა და დასწრებაზე
 • პუბლიკაციები, სახელმძღვანელოები და პროფესიული სტანდარტები
 • ICOM-ის კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიულ პროგრამებში მონაწილეობა
 • Საწევრო ბარათი

ICOM-ის წევრობისთვის აუცილებელია: 

 • მუშაობდეთ მუზეუმში ან სამუზეუმო სფეროსთან უშუალოდ დაკავშირებულ ინსტუტუციაში (მინიმუმ 2 წლის მუშაობის სტაჟი).
 • იყოთ სამუზეუმო საქმის მოქმედი სპეციალისტი/ლექტორი, რომელიც ლექციებს კითხულობს მუზეუმმცოდნეობის და/ან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამაზე (მინიმუმ 2 წლის მუშაობის სტაჟი).
 • პატივი სცემდეთ და ხელმძღვანელობდეთ ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსით

ICOM-ის წევრი ვერ გახდება:

 • პირი ან დაწესებულება, რომლის საქმიანობა დაკავშირებულია კულტურული ფასეულობების ყიდვა-გაყიდვასთან
 • პირი ან დაწესებულება, რომლის საქმიანობა ეწინააღმდეგება ICOM-ის მისიასა და აქტივობებს.

წევრობის კატეგორიები

ინდივიდუალური წევრი:
მუზეუმის თანამშრომლები; სამუზეუმო და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს მოქმედი სპეციალისტები და ლექტორები.

სტუდენტი წევრი
მუზეუმმცოდნეობის ან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის/მართვის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტები (სტუდენტური კატეგორიის წევრებს ICOM-ში ხმის მიცემის უფლება არ აქვთ).

ინსტიტუციური წევრი

 • მუზეუმები
 • ბუნებრივი, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ძეგლები ან ნაკრძალები, ისტორიული ძეგლები და ნაკრძალები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • ბოტანიკური ან ზოოლოგიური კოლექციები და ექსპოზიციები, აქვარიუმი ან ვივარიუმი (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • სამეცნიერო ცენტრები და პლანეტარიუმები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • რესტავრაცია-კონსერვაციის ინსტიტუტები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • არაკომერციული ინსტიტუციები ან ორგანიზაციები, რომელთა კვლევითი საქმიანობა მოიცავს სამუზეუმო სფეროსთან დაკავშირებულ აქტივობებს – კონსერვაცია, განათლება, ტრეინინგი, დოკუმენტაცია და სხვ. (მუზეუმის განმარტების შესაბამისად)
 • კულტურის ცენტრები და სხვა ინსტიტუციები, რომელთა საქმიანობა ხელს უწყობს მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობის მართვასა და განვითარებას (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად).

მხარდამჭერი წევრი:

 • ინდივიდუალური პირები ან ინსტიტუციები, რომლებიც ICOM-ს მნიშვნელოვან ფინანსურ და სხვა სახის დახმარებას უწევენ, დაინტერესებულნი არიანი სამუზეუმო სფეროთი და მუზეუმებს შორის საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებით (მხარდამჭერი კატეგორიის წევრებს ICOM-ში ხმის მიცემის უფლება არ აქვთ). 
გაწევრიანების პერიოდი: ყოველწლიურად 15 დეკემბრიდან 28 თებერვლამდე.

წევრობის წლიური გადასახადი: 

 • ინდივიდუალური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი – 90 ლარი
 • სტუდენტური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი – 50 ლარი 
 • ინსტიტუციური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი (კატეგორია 1 / მუზეუმის წლიური ოპერაციული ბიუჯეტი: 30 000 ევრომდე) – 640 ლარი / წევრობის 3 ბარათი
 • ინსტიტუციური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი (კატეგორია 2 / მუზეუმის წლიური ოპერაციული ბიუჯეტი: 30 000-დან 100 000 ევრომდე) – 790 ლარი / წევრობის 4 ბარათი
 • ინსტიტუციური კატეგორიის წევრობის წლიური გადასახადი (კატეგორია 3 / მუზეუმის წლიური ოპერაციული ბიუჯეტი: 100,000-დან 1,000,000 ევრომდე) – 1110 ლარი / წევრობის 5 ბარათი
 • მხარდამჭერი ინდივიდუალური კატეგორიის წლიური გადასახადი – 740 ლარი
 • მხარდამჭერი ინსტიტუციური კატეგორიის წლიური გადასახადი5460 ლარი / წევრობის 8 ბარათი

ინდივიდუალური და სტუდენტური კატეგორიის წევრობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ და შეავსონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. განმცხადებლის სამოტივაციო წერილი;
 2. ოფიციალური ცნობა სამუშაო ადგილიდანთანამდებობის და სამსახურის დაწყების წლების (მოითხოვება მინიმუმ 2 წლის მუშაობის სტაჟი) მითითებით; (სტუდენტის შემთხვევაში, სწავლის დამადასტურებელი ოფიციალური ცნობა უნივერსიტეტიდან)
 3. პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
 4. ICOM-ის მოქმედი წევრის რეკომენდაცია (სტუდენტის შემთხვევაში – მისი ხელმძღვანელის რეკომენდაცია) – რეკომენდაციაში არგუმენტირებულად უნდა დასაბუთდეს განმცხადებლის წევრობის შესაბამისობა და მისი სამომავლო კონტრიბუცია ICOM-ის მიზნებისა და ამოცანების შესრულებაში. გაითვალისწინეთ, რომ ერთ წევრს მხოლოდ ორი რეკომენდაციის გაცემა შეუძლია. 
 5. ინგლისურ ენაზე: წევრობის სრულად შევსებული online სააპლიკაციო ფორმა (იხ. დანართი). 

ინსტიტუციური კატეგორიის წევრობის მსურველებმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. განცხადება ააიპ იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის სახელზე;
 2. მუზეუმის/სამუზეუმო ინსტიტუციის რეგისტრაციის ოფიციალური დოკუმენტი;
 3. მუზეუმის/სამუზეუმო ინსტიტუციის მისიის, ამოცანების და საქმიანობის, მათ შორის მიმდინარე ღონისძიებების/პროექტების მოკლე აღწერის დოკუმენტი;
 4. ინგლისურ ენაზე: წევრობის სრულად შევსებული online სააპლიკაციო ფორმა (იხ. დანართი).   
წევრობის სააპლიკაციო სრული დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს კომიტეტის ელ-ფოსტაზე icomgeo@gmail.com 2023 წლის 28 თებერვლამდე. 
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ განაცხადის მიღება (განსახილველად) დაუდასტურდება მხოლოდ იმ აპლიკანტებს, რომელთაც გამოგზავნილი ექნებათ სრული სააპლიკაციო განაცხადი. 
კომიტეტის საბჭო სააპლიკაციო განაცხადებს განიხილავს ორ ეტაპად:
 • 6 თებერვალს განიხილება 31 იანვრის ჩათვლით შემოსული სააპლიკაციო განაცხადები
 • 6 მარტს განიხილება 28 თებერვლის ჩათვლით შემოსული სააპლიკაციო განაცხადები

აპლიკანტებს შესაბამისი პასუხი ეცნობებათ კომიტეტის განხილვის დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვწეროთ შემდეგ მისამართზე: icomgeo@gmail.com