რეგიონული ალიანსები

ICOM-ის 6 რეგიონული ალიანსი წარმოადგენს კონკრეტული გეოგრაფიული არეალის ეროვნული კომიტეტებისთვის დიალოგისა და ინფორმაციის გაცვლის ფორუმს.

ICOM ARAB – არაბეთის ქვეყნების რეგიონული ალიანსი

ICOM ASPAC – აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების რეგიონალური ალიანსი

ICOM EUROPE – ევროპის ქვეყნების რეგიონული ალიანსი

ICOM LAC – ლათინური ამერიკისა და კარიბის ქვეყნების რეგიონული ალიანსი

ICOM SEE – სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების რეგიონული ალიანსი

ICOM CIMAO – დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების რეგიონული ალიანსი