კონფერენციის თემატიკა

25 – 29 სექტემბერი, 2024

DEMHIST 2024: “სახლ-მუზეუმები გზაჯვარედინზე: როგორ გავაძლიეროთ სოციალური ცვლილებები?”
ICOM DEMHIST-ის, ICOM MPR-ის, ICOM საქართველოსა და თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია

ძირითადი თემა:
ისტორიული სახლ-მუზეუმები მთელ მსოფლიოში წარმოადგენენ ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, ადგილობრივი ისტორიებისა და მეხსიერების მცველებს. თუმცა ჩვენი წარმოდგენით, ასეთი ინსტიტუციები განვითარდებიან და სწრაფად ცვალებად სამყაროში სასიცოცხლო როლს შეასრულებენ სოციალური ცვლილებების მიმართულებით.

როგორ შეუძლიათ სახლ-მუზეუმებს უპასუხონ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გამოწვევას? როგორ პარტნიორობასა და თანამშრომლობას ვახორციელებთ ტრანსფორმაციული პროგრესისთვის? რა შესაძლებლობებისა და საფრთხეების წინაშე ვდგავართ საერთო კავშირებისა და ინტერესების ჩამოყალიბებისას სოციალური ცვლილებების გაძლიერების მიზნით? ჩვენ განვსაზღვრავთ სოციალურ ცვლილებებს, როგორც კულტურული და სოციალური ინსტიტუციების ტრანსფორმაციას ადამიანებს შორის ურთიერთქმედებისა და ურთიერთობების ცვლილების გზით. განვითარების პარალელურად, ცვლილებებს ხშირად აქვთ ღრმა და ხანგრძლივი გავლენა საზოგადოებაზე. სოციალური ცვლილება გულისხმობს სოციალური სტრუქტურის ელემენტების შეცვლას, რაც აღინიშნება კულტურული სიმბოლოების, ქცევის ნორმების, სოციალური ორგანიზაციების ან ღირებულებითი სისტემების ცვლილებებით. რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში? ეს არის ის, რაც მიზნად გვაქვს, შევისწავლოთ ისტორიული სახლ-მუზეუმების კონტექსტში.

კომუნიკაციის უნარები და ინსტრუმენტები გადამწყვეტია ამ გამოწვევის გადაჭრისთვის ადგილობრივ თემებთან დიალოგის გახსნით ამბის თხრობის, საზოგადოების ჩართულობის, სოციალური მედიის, საგანმანათლებლო პროგრამების, ბრენდინგის, ფონდების მოძიებისა და წევრობის გზით.

ICOM-ის ისტორიული სახლ-მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტის, ICOM-ის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საერთაშორისო კომიტეტის, ICOM საქართველოსა და თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთობლივი კონფერენცია “სახლ-მუზეუმები გზაჯვარედინზე: როგორ გავაძლიეროთ სოციალური ცვლილებები?” მიზნად ისახავს, წარმოადგინოს ძირითადი მოხსენებები, პრეზენტაციები, სადისკუსიო პანელები, მრგვალი მაგიდები, ვორქშოპები, ექსპერტთა სესიები, გასვლითი ვიზიტები და პოსტერები, რომლებიც ფოკუსირებულია საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების სტრატეგიებზე ადვოკატირების წახალისებისა და რელევანტურობისა და საზოგადოებრივი ფასეულობების გაზრდის მიზნით.


პრეზენტაციების წარდგენა და მონაწილეობა:

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვევთ მსოფლიოს ყველა კონტინენტიდან მუზეუმის პროფესიონალებს, მკვლევარებს, პოლიტიკის შემქმნელებს, კონსულტანტებს და სხვებს, შემოგვიერთდნენ საქართველოში საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარების, კვლევის მიზნით, თუ როგორ შეუძლია სახლმუზეუმებს საკვანძო როლის შესრულება და პოზიტიური სოციალური ცვლილებების განხორციელება საკუთარ თემებსა და მის ფარგლებს გარეთ.

DEMHIST 2024 ინკლუზიური კონფერენცია იწვევს ყველა მუზეუმის წარმომადგენელს, მიუხედავად მისი მასშტაბისა. წარმოადგინეთ თეზისები, რომელიც წარმოაჩენს თქვენს პროექტებს, მიმდინარე სამუშაოებს ან სექტორის მნიშვნელოვან ხედვას.

შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თეზისები მოხსენების, სემინარის, პოსტერის, მრგვალი მაგიდის, ხელმისაწვდომობის ექსპერიმენტული სესიისთვის, ან თუნდაც გამოაგზავნოთ წინადადება ძირითადი მოხსენებისთვის.

კონფერენციის ქვე-თემები: 
1. სახლიდან საზოგადოებამდე: სახლ-მუზეუმები საზოგადოების სამსახურში 
გაგვიზიარეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ჩართულობის იდეები და პროექტები. მაგალითები შეიძლება მოიცავდეს უკვე შესრულებულ სამუშაოს სახლ-მუზეუმში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ჯგუფებისთვის; ხელმისაწვდომობის, განათლებისა და ინტერპრეტაციის, ინკლუზიურობის პროექტები და სხვა:

 • მუზეუმების, როგორც სოციალური ცვლილებების აგენტების როლი და პოტენციური შედეგები.
 • ადგილობრივი საზოგადოების მოსმენის სწავლა და მაცხოვრებლების, პერსონალისა და მოხალისეების სხვადასხვა საჭიროებებზე გამოხმაურება.
 • სახლ-მუზეუმის სტრატეგიები კოლექციებისა და გამოფენების ხელახალი გააზრებისთვის, საზოგადოების მონაწილეობის წახალისებისთვის, ფაროს კონვენციის შესაბამისობის შესწავლა როგორც მის ხელმომწერ, ისე არაევროპული ქვეყნებში და მისი აქცენტი კოლექციებზე ისტორიული სახლის კონტექსტში.
 • სახლ-მუზეუმების, როგორც სოციალური ცვლილებების სასწავლო ცენტრების კვლევა: საგანმანათლებლო ცენტრები, რომლებიც მუშაობენ თანამედროვე სოციალურ გამოწვევებზე. 

2. აქტივისტი მუზეუმი: სახლ-მუზეუმები, რომლებიც მხარს უჭერენ სოციალურ საკითხებს
როგორ დაეუფლოთ ინსტრუმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას და ქმედებებს მიმდინარე სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებზე, რომელიც საკვანძოა სოციალური ცვლილებების განხორციელებისთვის. სალ-მუზეუმების მაგალითები, რომლებიც წარმატებით აერთიანებენ ინკლუზიურ თხრობას თავიანთ პროგრამებში, მოიცავს:

 • როგორ ახდენენ სახლ-მუზეუმები სოციალური ცვლილებების საკითხების ინტერპრეტაციას სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტში. ქალთა უფლებების, გენდერული თანასწორობის, უმცირესობების უფლებებისა და რელიგიური თავისუფლების რეპრეზენტაციის შესწავლა სახლის მუზეუმების ნარატივებსა და ექსპონატებში. იმსჯელეთ გამოწვევებზე და წარმატებულ მიდგომებზე სხვადასხვა მოსაზრებებისა და შეხედულებების წარმოდგენისას.
 • მრავალფეროვნების ხელშეწყობისა და სახლ-მუზეუმის ნარატივებსა და ექსპონატებში ჩართვის ეფექტური სტრატეგიები.
 • გარემოსდაცვითი ძალისხმევის დაკავშირება ICOM-ის სტრატეგიულ გეგმასთან და მისი შესაბამისობა მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs): გარემოსდაცვითი ინიციატივებისა და სახლის მუზეუმების საერთო მდგრადობის მიზნებს შორის გადაკვეთის წერტილების შესწავლა.
 • კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში მუზეუმების როლის შესწავლა: კოლექციები, პროგრამები და ინოვაციური მიდგომები გამოფენების კურატორიბისთვის, რომლებიც ხაზს უსვამენ გარემოსდაცვით საკითხებს და მდგრად პრაქტიკას.
 • როგორ შეუძლია სახლ-მუზეუმების ინიციატივებს, ხელი შეუწყოს ფართო დისკუსიას დემოკრატიის, დეკოლონიზაციის, კლიმატის ქმედებებისა და სოციალური საკითხების შესახებ.

3. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს სახლში: ლიდერობა და ხელმისაწვდომობის მართვა სახლის მუზეუმებში 
გსურთ გახადოთ თქვენი მუზეუმი ყველასთვის ხელმისაწვდომი. როგორ ქმნით თქვენს ღირებულებებსა და ურთიერთობებს?

 • სახელმწიფო და კერძო მუზეუმები: განსხვავებები თემატური ელემენტებისა და სოციალური საკითხების დამუშავებაში
 • მოლაპარაკება: ზეგავლენა საბჭოებზე, საბჭოებსა და პოლიტიკოსებზე, რათა მიიღონ სოციალური მიზეზები
 • მართვის გავლენა გადაწყვეტილების მიღებასა და რეაგირებაზე.
 • ბილეთების ფასების გავლენა ვიზიტორთა დემოგრაფიაზე.
 • ინკლუზიური ვიზიტები: როგორ გავხადოთ ისტორიული ადგილები ყველასთვის ხელმისაწვდომი? ფიზიკური ადაპტაციიდან ციფრულ გადაწყვეტილებებამდე.
 • ტექნოლოგია ახლა: სტრატეგიები ხელმისაწვდომობისა და სოციალური ცვლილების ხელშეწყობისთვის.